Fri. Nov 15th, 2019

Devarim Va’etchanan Eikev Re’eh Shofetim Ki Teitzei Ki Tavo Nitzavim Vayelech Haazinu V’Zot HaBerachah